Fremtidsfuldmagter

ALLE BØR HAVE EN FREMTIDSFULDMAGT

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagten er relevant for alle mennesker – og i alle aldre.

FULDMAGTENS OMFANG

I fremtidsfuldmagten skal der være bestemmelser om, hvilke forhold den regulerer – personlige forhold, økonomiske forhold eller begge dele.

Fremtidsfuldmagtens indhold kan tilpasses individuelt, og der kan fastsættes detaljerede bestemmelser om omfanget; altså de præcise rammer for, hvad den/de fuldmægtige kan bestemme på fuldmagtsgiverens vegne. Der er således meget vide rammer for, hvordan fremtidsfuldmagten kan skrues sammen.

DINE FULDMÆGTIGE – HVEM, HVORNÅR OG HVORDAN

Det er vigtigt, at fremtidsfuldmagten har en klar regulering af de fuldmægtiges prioritetsorden, og om eventuelt flere fuldmægtige kan handle hver for sig, eller om de skal være enige om beslutningerne.

Der bør også være detaljerede bestemmelser om, hvad der i stedet skal gælde, hvis en fuldmægtig ikke længere kan eller vil være fuldmægtig, således at fremtidsfuldmagten ikke mister sin virkning, hvis der sker ændringer i fuldmægtigens forhold.

Fremtidsfuldmagten skal endvidere regulere, til hvilken fuldmægtig den gives for så vidt angår personlige forhold henholdsvis økonomiske forhold, eller om det skal være til samme fuldmægtig.

HVIS TIDEN KOMMER

Fremtidsfuldmagten træder i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Det kræver en lægeerklæring og en afgørelse fra Familieretshuset.

En fremtidsfuldmagt har mange fordele; fuldmagten træder ikke i kraft, førend der er behov for det, fuldmagtsgiveren bliver ikke umyndiggjort, og det er fuldmagtsgiveren selv, der har bestemt, hvem der skal på råde på hans/hendes vegne – og inden for hvilke områder og i hvilket omfang.

Hvis der bliver behov for fremtidsfuldmagten, er forløbet hurtigere og enklere end ved værgemål. Systemet er kendt for banker, myndigheder mv., og med den digitale tinglysning af fremtidsfuldmagten er der ingen udfordringer med at finde fuldmagten, når der er behov for den.

FÅ RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL FORLØBET

Beslutninger om fremtidsfuldmagtens indhold – omfattede forhold, omfang af bemyndigelsen, de fuldmægtige beføjelser – bør træffes efter grundig rådgivning.

Ønsker du min bistand til at oprette fremtidsfuldmagt, holder vi et personligt møde, hvor din situation klarlægges. Du får grundig rådgivning om mulighederne for fremtidsfuldmagtens indhold og retsvirkningerne af dine valg, og jeg gennemgår alle de forskellige scenarier for at sikre, at fremtidsfuldmagten kommer til at passe til dine specifikke ønsker og forhold.

Efter mødet udarbejder jeg et udkast til fremtidsfuldmagt, som du får tilsendt. Når du har haft lejlighed til at læse det, gennemgår vi sammen udkastet i alle detaljer og afklarer eventuelle spørgsmål.

Når du er tilfreds med indholdet af fremtidsfuldmagten og har godkendt den, færdiggør jeg dokumentet. En fremtidsfuldmagt skal tinglyses for at være gyldig. Arbejdet hermed er inkluderet i min ydelse.

Du skal forbi notaren for at bekræfte indholdet af fremtidsfuldmagten. På mødet godkender notaren fremtidsfuldmagten i tinglysningssystemet. Jeg modtager derefter den tinglyste udgave af fremtidsfuldmagten, som jeg sender til dig.