Ægtepagter

ÆGTEPAGTEN – DEN VIGTIGE AFTALE

Ægtefæller får automatisk formuefællesskab, når de gifter sig. Det betyder, at der i mangel af anden aftale skal ske ligedeling af langt de fleste aktiver ved ægteskabets ophør, uanset om dette måtte være ved skilsmisse/separation eller død.

Ønsker man det anderledes, skal man oprette ægtepagt, som skal tinglyses digitalt for at være gyldig.

Der kan være mange gode grunde til at oprette ægtepagt; det kan være ønsket om at undgå ligedeling ved separation/skilsmisse helt eller delvist, hensynet til særbørn, ejerskabet af en virksomhed, modtagen arv, forventet arv med videre.

SEPARATION/SKILSMISSE

En ægtepagt regulerer, hvordan ægtefællers formue skal deles, hvis de skal separeres eller skilles. Er der helt eller delvist særeje, skal alle eller nogle værdier holdes uden for delingen. Ægtepagten har afgørende betydning for økonomien efter en separation/skilsmisse.

DØD

Ægtepagten har også konsekvenser ved død. Valget af særejeform i ægtepagten har betydning for fordelingen mellem efterlevende ægtefælle og andre arvinger – herunder hvorvidt den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med førstafdødes tidligere særejemidler. Ægtepagten skal derfor nøje afstemmes med et eventuelt testamente og jeres ønsker til den længstlevendes situation, når den pågældende bliver alene.

GÆLD

Ægtepagter kan også angå, at den ene ægtefælles gæld ikke skal medtages i beregningerne af værdierne, når der sker deling ved separation/skilsmisse.

PENSIONER

Det er også i en ægtepagt, at ægtefæller kan træffe aftale om pensioner, f.eks. at alle pensionsordninger skal deles, at visse skal deles, eller at ingen skal deles. Dette kan spare meget alvorlige tvister ved senere separation/skilsmisse.

TYPER AF SÆREJE – OG VARIATIONER HERAF

Med de nye lovregler er der meget vide muligheder for at tilrettelægge sit særeje.

De overordnede særejeformer – fuldstændigt særeje, kombinationssæreje og skilsmissesæreje – kan tilpasses med følgende variationer: genstandssæreje, sumsæreje, brøkdelssæreje og sumdeling, der alle hver for sig har forskellige muligheder og retsvirkninger.

Når formen på særejet og dets udstrækning er fastlagt, kan ægtepagten medtage yderligere bestemmelser om f.eks. pristalsregulering, årlige forhøjelser i form af beløb eller årlig procentsats, ligesom der kan indsættes bestemmelser om tidsbegrænsning eller aftrapning af særejet over en given periode. Der er forskellige muligheder for de forskellige typer af særeje.

RÅDGIVNING OG BISTAND TIL TINGLYSNING

De mange muligheder giver stor fleksibilitet – men stiller også høje krav til kvaliteten af rådgivningen forud for, at særejeformen vælges, og ægtepagten udarbejdes. Der bør altid indledes med en nøje analyse af, hvilken type særeje der er den mest hensigtsmæssige i det enkelte ægteskab, om det skal blive mindre over tid, om det skal kombineres med delingsformue, og hvad konsekvenserne er ved død.

Vælger I mig som advokat, indleder jeg med en grundig afklaring af jeres behov og ønsker – baseret på jeres livssituation og økonomi. Jeg rådgiver jer om særejeformerne og tilpasningerne heraf på et personligt møde og fremkommer med et forslag til, hvordan I kan indrette jer økonomisk i ægteskabet (kaldet formueordningen).

Efter mødet udarbejder jeg udkast til ægtepagt. Dette gennemgår vi sidenhen sammen i alle detaljer og afklarer eventuelle spørgsmål.

Når I er tilfreds med indholdet og har godkendt ægtepagten, sørger jeg for digital tinglysning af ægtepagten i den digitale personbog, hvilket er et krav for ægtepagtens gyldighed.