Aftaler om sameje – erhverv

Flere parter, der ejer en erhvervsejendom sammen, bør have et helt klart sæt spilleregler.

Mens alt går godt, synes den måske ikke så vigtig, men når samarbejdet knirker, bliver samejeoverenskomsten helt afgørende. Samejeoverenskomsten kan afværge tvister, der kan føre til langvarige og omkostningsfulde retssager.

Med en samejeoverenskomst kan man blandt andet:

 • fastlægge regler for de beslutninger, der skal tages om ejendommen

 • på forhånd definere gensidige forkøbsrettigheder til, når den ene part er på vej ud af samejet
 • fastlægge klare spilleregler for den situation, hvor en af parterne ikke har mulighed for at overholde sine forpligtelser – eller ikke gør det.

I samejeoverenskomsten reguleres f.eks.

 • fordeling af indtægter og udgifter

 • udarbejdelse af budget for driften

 • aflæggelse af regnskab for driften

 • samejemøder

 • aftaler om yderligere indbetalinger, f.eks. ved uforudsete omkostninger

 • aftaler om refusion, hvis den ene ejer har betalt mere end den anden

 • ejernes brugsrettigheder over ejendommen

 • udlejning til tredjemand

 • hæftelse over for tredjemand for forpligtelser, der er knyttet til ejendommen og dens drift

 • pantsætning – hvordan det skal foregå, og hvem der er berettiget til at pantsætte hele eller dele af ejendommen

 • udlæg i ejendommen

 • bestemmelser for, hvordan der træffes beslutninger om salg eller pantsætning af hele ejendommen, beslutning om større opsættelige vedligeholdelsesarbejder/ombygningsarbejder, beslutning om ændring af bestemmelserne i samejeoverenskomsten, beslutning om omprioritering mv.

 • rettigheder og forpligtelser når en part vil/skal overdrage sin andel, f.eks. i forbindelse med fri handel, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, rekonstruktion, konkursbehandling eller på anden vis

 • når en part går bort – og hvad der så skal ske med dennes ejerandel, og hvordan den anden ejer er stillet

 • eksklusion af en part ved væsentlig misligholdelse – og processen ved overdragelse af den ekskluderedes ejerandel til den anden, til tredjemand mv.

 • tinglysning af samejeoverenskomsten