Klientoplysninger

I henhold til de advokatetiske regler skal jeg oplyse følgende:

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokater er underlagt de advokatetiske regler, som kan downloades på www.advokatsamfundet.dk

Jeg driver advokatvirksomhed i Peter Boholdt Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 37467464. Selskabsformen er et anpartsselskab. Selskabet er hjemmehørende Teknikerbyen 5, 1., Søllerød, 2830 Virum.

Jeg har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen er tegnet i HDI Gerling og dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Dækningen er 10 mio. kr. årligt.

Mine klientkonti er i Jyske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

En klage kan indgives til mig, og jeg vil straks behandle den. Kan vi ikke finde en mindelig løsning, og afviser jeg klagen, kan Advokatnævnet behandle klager over advokaters adfærd og salær. Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Eventuelle tvister om min rådgivning er underlagt dansk ret og skal anlægges ved Retten i Lyngby.

DET MED SMÅ BOGSTAVER

Vilkår