Erhvervslejekontrakter

ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

I erhvervslejeretten er der vide muligheder for at indgå individuelle aftaler mellem udlejer og lejer.

Gør man brug af muligheden, skal det tilsikres, at de individuelle aftaler er præcist og korrekt formulerede, så de holder vand den dag, man har brug for dem.

Jeg bistår under forhandlinger om lejevilkår og med efterfølgende udarbejdelse af selve erhvervslejekontrakten.

Jeg rådgiver blandt andet om følgende:

 • lejebetaling og bestemmelser om forud aftalt lejeregulering
 • erhvervslejelovens regler om markedslejeregulering – altså den ene parts mulighed for at kræve lejen nedsat eller forhøjet – og muligheden for at fravige denne regel eller modificere den
 • rammerne for lejers anvendelse af det lejede – herunder kravene til lovlig brug og risikofordelingen mellem lejer og udlejer, herunder udlejers eventuelle erstatningspligt over for lejer
 • rammerne for lejers forandring af det lejede, f.eks. ombygning, og hvordan det håndteres ved fraflytning
 • depositum og forudbetalt leje
 • lejers betaling af omkostninger udover det lejede
 • forsikring af det lejede
 • bestemmelser om skiltning og markiser, herunder i forhold til evt. gældende lokalplan
 • erhvervsbeskyttede lejemål – når den stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for lejers virksomheden – og de begrænsninger, der følger med, f.eks. i forhold til opsigelse af lejer
 • bestemmelser om opsigelse ved vilkårsændringer – muligheden for, at udlejeren kan stille krav om ændring af lejevilkårene med den virkning, at udlejeren kan opsige lejeren, hvis parterne ikke efter en forhandling er nået til enighed om de fremtidige lejevilkår
 • tidsbegrænsninger af lejeforholdet
 • ydelser udover lejen, herunder acontobetalinger for forbrug mv., reglerne for afregning af vand og varme mv.
 • lejers istandsættelse, herunder ved fraflytning
 • ind- og fraflytningssyn og krav hertil
 • sikring af krav i anledning af misligholdelse ved fraflytning
 • energimærke
 • lejers afståelsesret
 • lejers fremlejeret
 • momsregistrerede ejendomme – og betydningen heraf for lejebetalinger mv.
 • udlejers ansvar for lejers driftstab, avancetab og andre indirekte tab
 • reglerne om udlejers betaling af erstatning ved opsigelse af lejer